0

Ευέλικτη ζώνη - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ :
« Οι Ολυμπιακοί Αγώνες από την αρχαιότητα έως σήμερα. Ιστορική αναδρομή. »
  Οι τάξεις μας στα πλαίσια του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης ανέλαβαν να ασχοληθούν με το θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων, και ειδικά με την ιστορία τους, έχοντας ως αφόρμηση τη διεξαγωγή των αγώνων στη χώρα μας για πρώτη φορά μετά το 1896. Ακολουθήθηκε η μέθοδος project, που αποτελεί μια μορφή ανοιχτής διαδικασίας μάθησης και έχει ως αφετηρία τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Συμμετείχαν ενεργά όλοι οι μαθητές, μέλη των ομάδων, στα πλαίσια της επικοινωνιακής διαδικασίας. Πορεία της εργασίας
1. Εξακτίνωση του θέματος Το πρώτο βήμα που έγινε ήταν η εξακτίνωση του θέματος στον πίνακα, μέσα στην τάξη, με σκοπό να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τις παραμέτρους του θέματος καθώς και τα πλαίσια που θα δραστηριοποιηθούν. Η εξακτίνωση ήταν της παρακάτω μορφής: (βλ. εικόνα)
2. Καθορισμός ομάδων Οι μαθητές χωρίστηκαν, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, σε ομάδες και ανέλαβαν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για καθένα από τα θέματα της εξακτίνωσης και να το αναπτύξουν. Με τον καθορισμό των δραστηριοτήτων καθεμιάς από τις έξι ομάδες, ορίστηκε το χρονικό πλαίσιο του προγράμματος σε έξι μήνες, από το Νοέμβριο έως τον Απρίλιο. Σκοπός της κάθε ομάδας ήταν να συλλέξει, να ταξινομήσει και να παρουσιάσει στοιχεία γύρω από το θέμα που ανέλαβε. Οι δραστηριότητες των μαθητών περιλάμβαναν : α) Συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, εγκυκλοπαίδειες και άλλο έντυπο υλικό. β) Χρήση των οπτικοακουστικών μέσων ( DVD με την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων ). γ) Δημιουργία αφισών και κολάζ. δ) Παρουσίαση, σε εβδομαδιαία βάση, των εργασιών της κάθε ομάδας στην τάξη. ε) Συλλογή ολυμπιακών γραμματοσήμων. στ) Ημιημερήσια επίσκεψη στο χώρο της Αρχαίας Ήλιδας και στον ιστορικό χώρο – μουσείο της περιοχής.
  3. Υλοποίηση του προγράμματος – Εκτέλεση του σχεδίου εργασίας Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες εντός και εκτός του σχολείου υλοποίησαν της προγραμματισμένες δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης υπήρξε ανατροφοδοτική ανασκόπηση και η έμμεση συμμετοχή του δασκάλου όπου οι μαθητές φάνηκαν να τον έχουν ανάγκη.
4. Αξιολογική Αποτίμηση Αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της κάθε ομάδας ακολούθησε αξιολόγηση σε τρία επίπεδα : 1ο : Από τους ίδιους τους μαθητές για τις εργασίες τους. 2ο : Από την κάθε ομάδα για όλες τις άλλες. 3ο : Από τον εκπαιδευτικό προς κάθε ομάδα.
5. Συμπεράσματα – Κριτική Αποτίμηση – Αξιολόγηση Η εργασία αναπτύχθηκε μέσα σε ευχάριστο κλίμα από τους μαθητές, συνεργατική διάθεση και έντονο ενδιαφέρον. Η επιλογή του θέματος αποδείχθηκε επιτυχής αφού ¨υπαγορεύθηκε¨ από τους ίδιους τους μαθητές. Στην πορεία ανάπτυξης του θέματος διαπιστώθηκε η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος και η υιοθέτηση κοινωνικών προτύπων, στάσεων ζωή και συμπεριφορών προερχόμενων από το Ολυμπιακό Ιδεώδες. Σύμφωνα με την προσωπική μας εκτίμηση οι στόχοι που ετέθησαν στην αρχή της εργασίας ικανοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό κρίνοντας από τη συλλογή γνώσεων, το πνεύμα συνεργασίας και την υιοθέτηση ανώτερων ιδανικών από τους μαθητές. Ωστόσο κρίνουμε απαραίτητο να επισημάνουμε ότι η διδασκαλία μέσω της διαθεματικότητας και με τα κατάλληλα βιβλία μπορεί να αντικαταστήσει το πρόγραμμα της ευέλικτης ζώνης καθιστώντας ακόμη πιο ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική την εκπαιδευτική πράξη.

  Οι Υπεύθυνοι Δάσκαλοι της Ε΄ τάξης Κολύρης Βρεττός – Δημητρουλάκης Γεώργιος
Δημοτικό σχολείο Βάρδας (σχολικό έτος 2003-2004)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Back to Top